เว็บไซต์ครูธีระพล

นายธีระพล ฤทธิ์เปี่ยม

ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา คบ.พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

              " การพัฒนาไม่ได้เกิดขึ้นได้จากคำชม ถึงแม้ว่าคำชมจะเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็อยากได้ยิน แต่อย่ากลัวคำติ เพราะคำติจะเป็นตัวชี้ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของเรา เมื่อรู้ถึงจุดอ่อนก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งคำติยังเป็นเสมือนแรงผลักดันที่ช่วยให้เราก้าวข้ามคำดูถูกนั้นไปให้ได้นางฐาปนีย์ มหารัตนวงศ์ 

เว็บไซต์ครูฐาปนีย์

นางสาวสุรีพร ภมรพล

เว็บไซต์ครูสุรีพร

นางสาวบงกช เอมทอง

เว็บไซต์ครูบงกช

นายศราวุฒิ ท่าเลิศ

เว็บไซต์ครูศราวุฒิ

ว่าที่ ร.ต.นิพล เปี่ยมพิไชย

เว็บไซต์ครูนิพล

นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ

เว็บไซต์ครูณัฐทิตา

นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย

เว็บไซต์ครูพัชรินทร์

นางสาวพิมพ์สมร บุญทฤทธิ์

เว็บไซต์ครูพิมพ์สม

นางสาวศศิชา สิงห์โต

เว็บไซต์ครูศศิชา

นางสาวจารุณี กลับสีทอง

เว็บไซต์ครูจารุณ

นางสาวสาวิตรี สวัสดี

เว็บไซต์ครูสาวิตรี