นายธีระพล ฤทธิ์เปี่ยม

ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา คบ.พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

              " การพัฒนาไม่ได้เกิดขึ้นได้จากคำชม ถึงแม้ว่าคำชมจะเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็อยากได้ยิน แต่อย่ากลัวคำติ เพราะคำติจะเป็นตัวชี้ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของเรา เมื่อรู้ถึงจุดอ่อนก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งคำติยังเป็นเสมือนแรงผลักดันที่ช่วยให้เราก้าวข้ามคำดูถูกนั้นไปให้ได้นางชญาณภา มหารัตนวงศ์ 

เว็บไซต์ครูชญาณภา

นางสาวสุรีพร ภมรพล

เว็บไซต์ครูสุรีพร

นางสาวบงกช เอมทอง

เว็บไซต์ครูบงกช

นายศราวุฒิ ท่าเลิศ

เว็บไซต์ครูศราวุฒิ

นางสาวศศิชา สิงห์โต

เว็บไซต์ครูศศิชา

นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ

เว็บไซต์ครูณัฐทิตา

นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย

เว็บไซต์ครูพัชรินทร์

นางสาวพิมพ์สมร บุญทฤทธิ์

เว็บไซต์ครูพิมพ์สม

นางสาวสาวิตรี สวัสดี

เว็บไซต์ครูสาวิตรี

นายชาญวิทย์ ภูผา

เว็บไซต์ครูชาญวิทย์